Бінарні дерева і фракали

Бінарне дерево може також виступати у ролі конструктивного фрактала. Він будується за наступним прин

Бінарне дерево може також виступати у ролі конструктивного фрактала. Він будується за наступним принципом: на кожному рівні вертикальна лінія розділяється на дві з деяким показником зменшення. Такі розгалужені фрактали називаються дендритами (в перекладі з грецької « δένδρον» — дерево).

Код для побудови такого фракталу:

private void DrawTTree(int x, int y, int lenght, int level)
    {
      if (lenght < 4) return;
      var l = lenght / 2;
      var pen = new Pen(Colors[level % 5], (5-level)>1?(5-level):1);
      _graphics.DrawLine(pen,x, y, x, y - l);
      _graphics.DrawLine(pen,x, y - l, x - l, y - l);
      _graphics.DrawLine(pen,x, y - l, x + l, y - l);
      DrawTTree(x - l, y - l, l, level + 1);
      DrawTTree(x + l, y - l, l, level + 1);
    }
Існують і інші подання двійкового дерева: H-дерево і V-дерево.
 
H-дерево будується наступним чином: беремо одиничний відрізок, і на першому кроці два коротших відрізка поміщаємо перпендикулярно кінцях початкового так, щоб утворилася буква H, повторюємо дії.

 

Код для побудови такого фракталу:

 {      
      if (lenght < 20) return; 
      var l = lenght/2;      
      int x1=centerX-l, x2=centerX+l, y1=centerY-l/2, y2=centerY+l/2;
      var pen = new Pen(Colors[level], 4-level/2);      
      _graphics.DrawLine(pen, x1, centerY, x2, centerY);
      _graphics.DrawLine(pen, x1, y1, x1, y2);
      _graphics.DrawLine(pen, x2, y1, x2, y2);     
      DrawHTree(x1, y1, l, level + 1);
      DrawHTree(x1, y2, l, level + 1);
      DrawHTree(x2, y1, l, level + 1);
      DrawHTree(x2, y2, l, level + 1);
    }

 

V-дерево будується аналогічно:

 private static void DrawVTree(int centerX, int centerY, int lenght, int level)
{
      if (lenght < 2) return;
      var delta= Convert.ToInt32(lenght * Math.Sqrt(2)/2.0);
      var x1 = centerX - delta;
      var x2 = centerX + delta;
      var y = centerY - delta;
      var pen = new Pen(Colors[level%5], 2);
      _graphics.DrawLine(pen, centerX, centerY, x1, y );
      _graphics.DrawLine(pen, centerX, centerY, x2, y );
      DrawVTree(x1, y, 2*delta/3, level + 1);
      DrawVTree(x2, y, 2*delta/3, level + 1);      
}

 

Клас для роботи з Yandex Translate API

using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Net
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Json;
using WindowsFormsApplication2.Properties;
 
namespace WindowsFormsApplication2
{
  public class YandexTranslate
  {
    private readonly string _apiKey;
 
    public YandexTranslate()
    {
      _apiKey = Settings.Default.ApiKey;
    }
 
    public YandexTranslate(string key)
    {
      _apiKey = key;
    }
 
    public List<string> GetLangs()
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/getLangs?key={0}",
        _apiKey);
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      var response = request.GetResponse(); 
      var yandexDataContractSerializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(GetLangsData));
      var getLangsData = (GetLangsData)yandexDataContractSerializer.ReadObject(response.GetResponseStream());
      return getLangsData.Dirs;
    }
    public List<string> GetLangs(string ui)
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/getLangs?key={0}&ui={1}",
        _apiKey, ui);
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      var response = request.GetResponse();
      var sr = new StreamReader(response.GetResponseStream());
      var json = sr.ReadToEnd();
      json = json.Remove(json.Length - 3);
      json = json.Substring(json.IndexOf("langs") + 8);
      json = json.Replace('"', ' ');      
      return json.Split(',').ToList();
    }
    public string Detect(string text)
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/detect?key={0}&text={1}",
        _apiKey, text);
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      var response = request.GetResponse();
      var yandexDataContractSerializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(DetectData));
      var detectData = (DetectData)yandexDataContractSerializer.ReadObject(response.GetResponseStream());
      return detectData.Lang;
    }
    public List<string> Translate(string lang, string text)
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/translate?key={0}&text={1}&lang={2}&format={3}",
        _apiKey, text, lang, "plain");
 
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      if ((requestString.Length > 10240) && (request.Method.StartsWith("GET")))
        throw new ArgumentException("Text is too long (>10Kb)");
      var response = request.GetResponse();
 
      TranslateData translateData;
      var yandexDataContractSerializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(TranslateData));
      try
      {
        translateData = (TranslateData)yandexDataContractSerializer.ReadObject(response.GetResponseStream());
      }
      catch (Exception exception)
      {
        translateData = new TranslateData();
        translateData.Text = new List<string>();
      }
      return translateData.Text;
    }
    [DataContract]
    internal class TranslateData
    {
      [DataMember (Name = "code")]
      internal int Code { get; set; }      
      [DataMember(Name = "lang")]
      internal string Lang { get; set; }
      [DataMember(Name = "text")]
      internal List<string> Text { get; set; }
    }
    [DataContract]
    public class GetLangsData
    {
      [DataMember(Name = "dirs")]
      internal List<string> Dirs { get; set; }
    }
    [DataContract]
    internal class DetectData
    {
      [DataMember(Name = "code")]
      internal int Code { get; set; }      
      [DataMember(Name = "lang")]
      internal string Lang { get; set; }
    }
  }
}

 

Як серіалізувати ArrayList у C#

Наведу приклад серіалізації колекції ArrayList з власних елементів MyElementClass: using Syste

Наведу приклад серіалізації колекції ArrayList з власних елементів MyElementClass:

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Xml.Serialization;
using System.IO; 

namespace ConsoleApplication1
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   ArrayList al = new ArrayList();
   XmlSerializer serializer=new XmlSerializer(typeof(ArrayList),new Type[] {typeof (MyElementClass )});
   al.Add(new MyElementClass());
   al.Add (new MyElementClass (2,"AAA"));
   Console.WriteLine("Writing With Stream"); 
   try
   {
    Stream writer = new FileStream("C:\A.XML", FileMode.Create);
    serializer.Serialize(writer, al);
    writer.Close();
   }
   catch (Exception ex)
   {
    Console.WriteLine(ex.Message );
   }
 }
} 

Нижче подано код для елемента

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text; 

namespace ConsoleApplication1
{
 public class MyElementClass: IComparable 
 {
  public int ID;
  public string Name;
  public MyElementClass()
  {
   ID = 1;
   Name = "ABC";
  }
  public MyElementClass(int id, string name)
  {
   ID = id;
   Name = name;
  }
  public int CompareTo(object obj)
  {
    if (obj is MyElementClass)
    {
      MyElementClass otherElement = (MyElementClass)obj;
      return this.ID.CompareTo (otherElement.ID);
    }
    else
    {
     throw new ArgumentException("object is not a MyElement");
    }
  }
 }
}